THỎA THUẬN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGI

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công ty TNHH Công Nghệ Logi (Gọi tắt là Logi), quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng các dịch vụ do Logi cung cấp. Thỏa thuận này là Hợp đồng cung cấp dịch vụ thể hiện dưới hình thức giao dịch điện tử giữa hai Bên. Bằng cách đồng ý thuê và sử dụng dịch vụ tại Logi, Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và hành động đồng ý thuê và sử dụng dịch vụ này tương đương với việc hai Bên đã ký kết Thỏa thuận.

Thỏa thuận hai Bên gồm có:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A): Khách hàng

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): Công ty TNHH Công Nghệ Logi

Địa chỉ: Số 159 Nguyễn Trung Trực, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801455745

Điện thoại: 0862.877.227 Email: hello@logi.vn

Sau khi đăng ký, mua và sử dụng dịch vụ do Logi cung cấp, Khách hàng đã mặc định đồng ý với những điều khoản và thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

1.1. Bên B cung cấp cho Bên A các dịch vụ mà Bên A được tư vấn và đồng ý thuê sử dụng dịch vụ.

1.2. Thanh toán: Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B 100% giá trị dịch vụ sau khi dịch vụ được kích hoạt.

1.3. Thời hạn Hợp đồng.

– Thời hạn Hợp đồng dựa theo thời gian sử dụng dịch vụ.

– Ngày kích hoạt dịch vụ và ngày hết hạn dịch vụ sẽ được nhà cung cấp dịch vụ thông báo đến khách hàng qua email.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

2.1. Bên A có quyền sử dụng dịch vụ mà Bên B cung cấp theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và các quy định sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp quy định.

2.2. Bên A sẽ được bàn giao tài khoản quản trị với các tính năng: tạo, sửa, xóa tài khoản trong hệ thống và một số chức năng khác có hướng dẫn sử dụng kèm theo.

2.3. Sau khi Bên B bàn giao thông tin tài khoản cho Bên A, thì Bên A chịu trách nhiệm quản trị, lưu giữ, bảo mật thông tin này.

2.4. Bên A chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên hệ thống, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.

2.5. Không được lưu trữ và phát tán thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật, bí mật quốc gia, an ninh, văn hóa… đi ngược lại đường lối chính trị và luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và quốc tế.

2.6. Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ internet, không được lưu trữ và phát tán các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, hack, crack, warez,… vi phạm thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế.

2.7. Không sử dụng các chương trình, phần mềm, ứng dụng gửi email hàng loạt, gây ảnh hưởng tới hệ thống như bị đánh dấu thư rác, spam, blacklist hệ thống,… Không được sử dụng hệ thống để gửi phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo.

2.8. Tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

2.9. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí của Hợp đồng này.

2.10. Nếu Bên A có nhu cầu gia hạn dịch vụ, Bên A phải thanh toán các chi phí gia hạn dịch vụ cho Bên B trước khi dịch vụ hết hạn. Bên A phải tự chịu trách nhiệm về sự gián đoạn dịch vụ, mất mát dữ liệu nếu Bên A không thanh toán gia hạn dịch vụ, thanh toán gia hạn dịch vụ chậm trễ.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1. Cài đặt hệ thống, thiết lập cấu hình, khởi tạo tài khoản và kích hoạt dịch vụ theo thông tin sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp. 

3.2. Bàn giao thông tin hệ thống cho Bên A kèm hướng dẫn sử dụng sau khi cài đặt xong. Cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin hệ thống.

3.3. Bên B lưu giữ và quản trị tài khoản quản trị của hệ thống, nhằm phục vụ các mục đích: cài đặt hệ thống, thiết lập cấu hình, khởi tạo tài khoản, kích hoạt dịch vụ, hỗ trợ sửa chữa lỗi hệ thống khi có sự cố xảy ra, thực hiện gia hạn và thanh toán duy trì hệ thống,…

3.4. Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cho Bên A khi được yêu cầu, trong suốt thời gian Hợp đồng.

3.5. Không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại nào về việc dữ liệu của Bên A lưu trữ tại hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ bị mất hoặc hư hỏng trong trường hợp hệ thống bị gián đoạn do các sự cố bất khả kháng: thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn, động đất, sóng thần hoặc các sự cố bất khả kháng khác… hoặc do lỗi của Bên A.

3.6. Trường hợp xác định lỗi do trực tiếp từ Bên B thì Bên B sẽ phối hợp với Bên A cùng các đơn vị liên quan tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất.

3.7. Bên B không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho Bên A và Bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bên B.

3.8. Bên B có trách nhiệm tiếp tục gia hạn/duy trì dịch vụ cho Bên A khi nhận được thanh toán chi phí gia hạn dịch vụ của Bên A. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về mọi sự mất mát dữ liệu trên tài khoản của Bên A khi Bên A không thanh toán chi phí gia hạn dịch vụ, thanh toán chậm trễ dẫn tới gián đoạn dịch vụ.

3.9. Bên B có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ chi phí nào khi Bên A vi phạm quy định trong Hợp đồng này hay không thanh toán các chi phí đúng hạn.

ĐIỀU 4: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

Hợp đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

4.1. Kết thúc thời hạn theo quy định tại Điều 1.3 của Hợp đồng. 

4.2. Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai Bên.

4.3. Các trường hợp bất khả kháng dẫn đến một trong hai Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này mặc dù đã cố gắng khắc phục.

4.4. Một trong hai Bên giải thể hoặc phá sản.

4.5. Theo yêu cầu hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc các Bên chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng này.

4.6. Trước khi chấm dứt Hợp đồng, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B các khoản nợ còn lại và cùng giải quyết các tồn tại liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này (nếu có). Nếu quá 10 ngày so với quy định thanh toán mà Bên A vẫn không thanh toán thì Bên B có quyền dừng dịch vụ của Bên A. Khi đó, Bên B không đảm bảo an toàn dữ liệu trên hệ thống cho Bên A trong trường hợp này. 

4.7. Trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn: Bên nào yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, Bên đó làm văn bản hoặc email gửi cho Bên kia thông báo trước 15 ngày. Khi đó hai Bên cùng thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi Bên được thỏa thuận trong biên bản chấm dứt Hợp đồng.

ĐIỀU 5: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

5.1. Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu chứng minh được phía Bên kia có hành vi vi phạm Hợp đồng và đã không khắc phục xong các vi phạm đó trong thời hạn ba  mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm.

5.2. Trường hợp nếu một Bên tự ý hủy Hợp đồng mà không được sự đồng ý của Bên còn lại thì giải quyết như sau:

  1. a) Nếu Bên B tự ý hủy Hợp đồng mà không được sự chấp thuận của Bên A, thì Bên B phải hoàn trả 100% chi phí duy trì còn lại.
  2. b) Nếu Bên A tự ý hủy Hợp đồng mà không được sự chấp thuận của Bên B, thì trong trường hợp này Bên B không có nghĩa vụ hoàn trả cho Bên A các khoản phí thuê dịch vụ mà Bên A đã trả trước cho Bên B cũng như bất kỳ chi phí phát sinh khác.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG 

6.1. Nếu bất kỳ sự kiện nào như thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất, cháy nổ hoặc các hiểm họa thiên tai khác hoặc việc đình công hay can thiệp của Nhà nước, hay bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ Bên nào và không thể lường trước được, thì Bên bị sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ, với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có thể để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự kiện đó.

6.2. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho Bên còn lại. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

6.3. Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng ba mươi (30) ngày hoặc một khoảng thời gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng thì Bên nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày dự định chấm dứt.

6.4. Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, và có khả năng tiếp tục dịch vụ thì các Bên sẽ tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng, Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

7.2. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung Hợp đồng phải được thống nhất bằng văn bản giữa hai Bên. 

7.3. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này (nếu có) sẽ được hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai Bên không thống nhất, vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.